La: Sonsuzluk Hecesi

 • Title: La: Sonsuzluk Hecesi
 • Author: Nazan Bekiroğlu
 • ISBN: 9789752638518
 • Page: 244
 • Format: Paperback
 • [PDF] La: Sonsuzluk Hecesi | by ↠ Nazan Bekiroğlu - La: Sonsuzluk Hecesi, La Sonsuzluk Hecesi Bir g n Sab Melikesi Belk s tan dem le Havva n n hik yesini anlaman n b t n bir insanl n da hik yesini anlamak manas na geldi ini rendim nsan n b t n halleri dem de gizliydi ve b t n macera onun hik
  [PDF] La: Sonsuzluk Hecesi | by ↠ Nazan Bekiroğlu - La: Sonsuzluk Hecesi, La Sonsuzluk Hecesi Bir g n Sab Melikesi Belk s tan dem le Havva n n hik yesini anlaman n b t n bir insanl n da hik yesini anlamak manas na geldi ini rendim nsan n b t n halleri dem de gizliydi ve b t n macera onun hik

  • [PDF] La: Sonsuzluk Hecesi | by ↠ Nazan Bekiroğlu
   244Nazan Bekiroğlu
  La: Sonsuzluk Hecesi

  About Nazan Bekiroğlu


  1. 3 May s 1957 tarihinde Trabzon da do du lk ve orta tahsilini ayn kentte yapt ktan sonra Atat rk niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi 1979 D rt y l lise retmenli i yapt KT Fatih E itim Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat E itimi B l m ne retim g revlisi olarak girdi 1985 Orhan Okay y netiminde s rd rd Halide Edib Ad var n Romanlar n n Teknik A dan Tahlili konulu doktoras n tamamlad 1987 Ayn b l mde retim yesi olarak al maya ba lad air Nig r Han m konulu al mas yla do ent oldu 1995 1998 den itibaren ayn fak ltede a lan T rk e e itimi b l m nde retim yesi olarak g rev yapmakta olan Nazan BEK RO LU 4 may s 2001 de profes r olmu tur


  781 Comments


  1. Nazan Bekiro lu yla tan t m ilk kitab iir gibi derler ya, aynen yle i te Hikaye g zel, slup g zel, ak p gidiyor kitap.

   Reply

  2. M thi , m thi , m thi bir kitap Anlat m yla, ak c l yla, her eyiyle ok g zel kitap Nazan Bekiro lu na sayg lar m sunuyorum B yle daha fazla kitap yazs n l tfen

   Reply

  3. Anlat lan ger ek bir hikaye ama b yle midir bilinmezBilinmezse de sanki grcekten b yle ya anm gibi anlatm yazar m z g zel dili ve s zc kleriyleBu kadar mi Affet diyince hisseder rperir insanBu kadar mi girmez bilmez yapt n kalbindeki m h r kuruluncaya kadarBu kadar mi h k ms z olur as l kendisine efendi varken r yalar atlar nAs l efendyi unutmadan kitab okumak ve urpermek de il midir ruhumuzun ihtiyac

   Reply

  4. Ba lad m kitab bitirmek gibi bir al kanl m olmasa okumazd m kitab Yine de sakin kalmaya al yorum ama olmuyor Hepimizin bildi i masal yazar n kendi ite kaka tarz yla yaz lm Rahats z edici o kadar nokta var ki Bunlar temsili kabul etmek istiyorum ama olmuyor Kad n n erke in kaburgas ndan yarat lmas gibi kad n eklenti haline getiren bi anlay ok matah gibi defalarca ge iyor kitapta eytan n erke in en b y k g nah m knat s olarak kad n g rmesi, kad n n k vr mlar na eytan n oturmas vs gibi konular tabi [...]

   Reply

  5. Dedi Ey ismimin b t n harfleri, ey benim benli im, benli imin sen i.i imde tecelli bulan latif esmas nca, her an m n imdisi Her gecikmi li imin telafisi.Art r kelimelerimi G ster y z n , cennetlik et beni.D nyan n son g n ne kadar ya asam, bamba ka bir g zle g rm l m, g r lm l m nk cennette g rd m, g r ld m.Gen li ini g rd m, gen li ine g r ld m.Bir esenlik bah esinde zorlam l m, zorlanm l m S nad m, s nand m.S nav m Kayb m Kayb mda kazanc m.Yani k r m, k rg h m Nihayetinde karar m, kararg h m.B [...]

   Reply

  6. Romana katt kafiye ve iirsel tarz bir seferde kitab ak c ekilde s k lmadan ve duygulanarak okumam za yard mc olmu Normalde bilgi ii erikli kitaplar n okunmas biraz zordur ve Nazan Bekiro lu bunu a m Bana bu kelimeleri Sen verdinSonra beni bu kelimelerle itham ettin.Ben topraktan yaratt n,hamuruma nefsimi katt n.Sonra tuttun beni nefsimle s nad n.Hevesli k ld n da beni,heverkarl m su lad n.D YEB L RD A DEMED.Sen yaratt n bizi,Sen izdin bu kaderi.Kaderim b yleymi ,elimden ne gelirdi syan ettimse d [...]

   Reply

  7. Nazan hocan n okudu um en ak c kitab bu zannedersem Hakk n yemeyeyim bu sefer 5 y ld z verdim Di er kitaplar na nazaran daha sindire sindire okunabiliyor Nedense diline fazla tak l yorum, neyse bu da hocan n slubu sonu ta Hikaye esasen herkesin bildi i gibi Adem ile Havva hikayesi Ancak kendine has ilerleyi i ve dil becerisiyle okunurlu u, kitab n hikayesine g zel bir harman katm Lise zaman nda okumu tum, a k as elimden d rememi tim imdi zerinden seneler ge ti san r m tekrar ba layaca m Tekrar t [...]

   Reply

  8. Yorumlara bakarak ald m kitab ama beklentimin alt nda kt Hz Adem ve Havva n n hikayesi kurgulanm

   Reply

  9. ok ayr bir anlat m tarz var Konuya gelince, insan z ya, i imiz zor.

   Reply

  10. Adem ve Havva n n yk s n biraz kurmaca yaparak ama temeline sad k kalarak yine kendine has slubuyla ele alm Nazan Bekiro lu.Asl nda hepimizin bildi i cennetten kovulma Habil Kabil olaylar n daha dokunakl k lm c mleleriyle ama bilinen eyler i in kitab n hacmi ok fazla.Sanki s rekli ayn eyden bahsediyormu hissi uyand rd bende.Beklentimin alt nda kald maalesef

   Reply

  11. La kitab nda Nazan Bekiro lu asl nda herkes e bilinen meseleleri konu ediniyor Adem ile Havva n n yarat l hikayesini, cennetteki ya amlar n ve cennetten kovulu lar n , Habil ile Kabil i.a yine de kendine zg slubu sayesinde sizi metnin i ine sokup etkilenmenizi sa l yor bence zellikle pi manl ve sevgiyi anlat n ok be enerek okudum.

   Reply

  12. Nazan Bekiro lu da ok v ld i in okumay srarla reddetti im yazarlardand ama Sonsuzluk Hecesi beni da tt ok g zeldi ook Sindire sindire okudum ama eline ald m da insan b rakam yor Olay n ne oldu unu nas l ger ekle ti ini vs zaten biliyoruz ama bunu b yle ak c ve samimiyetle anlatmak her yi idin harc de ildir Ben kitapta ok tak ld m, akl mda binlerce soru kald Kabil e bakt m, Habil e hak verdim, Habil e bakt m Kabil e yand m Havva olmak zordu, Adem e dayand m Ne bileyim ok farkl yd ya Benim i in bu [...]

   Reply

  13. hz adem ile havva n n hikayesini hep duyar z, mutlaka anlat lanlar akl m zda da canland rm zd r Ama Nazan Bekiro lu bunu ok ustaca yapm Yer yer ayetlerden alm , yer yer efsane haline gelmi hikayelerden yararlanm , o unu kendi hayal d nyas ile betimlemi ve sonunda ok g zel bir adem ve havva hikayesi yazm Kitab n en ba nda da dedi i gibi Daha iyi anlayabilmem i in anlatmam gerekiyordu, art k i imde tutam yacakt m yi ki de yle olmu Onun sayesinde ben de adem ve havva hikayesini daha g zel anlad m K [...]

   Reply

  14. lk Nazan Bekiro lu okumas Adem ile Havva, Habil ile Kabil hikayesi Metin kendine has bi ahenge, m zi e sahip Baz b l mleri sesli okuma iste i yarat yor o b l mlere umar m toplu ta ma ara lar nda yakalanmazs n z

   Reply

  15. Gercekten cok akici, cok guzel anlatimlari var ve siir gibiden ote gercekten siir Iste bu yuzden beni cok zorladi cunku siir benim hic de hoslandigim bir form degil Ama yaraticiligina ve dilinin zenginligi ve akiciligina hayran oldum.

   Reply

  16. Adem A.S ile Havva annemizin Kabil ile Habil in hikayesi Cennetteki ilk yan lg , d nyadaki ilk g nah T vbe ile t vbesizlik, pi manl k ile g nahta srar n fark Kaza, kader, irade, insan n f trat , yarad l k sacas e ref i mahlukat olmas n n, olabilmesinin s rr.

   Reply

  17. Ak c Bir solukta okunan bir kitapHabil ve Kabil i ilkkez bir kitab n okudu um Nazan Bekiro lu ndan dinlemek g zeldi.

   Reply

  18. anlat m ndaki ak c l ve tasvirleriyle harika bir kitap

   Reply

  19. Adem ile Havva nin cennetten kar lma k sm na kadar ok ak c Sonras ndaki baz k s mlar bana gereksiz uzatilmis geldi Son k s mlarda s k ld m.

   Reply

  20. nsanl n k sa zge mi i,kapkaral insano lununymazl ,pi manl ,hazza merak.Onu anlatan kitap

   Reply

  21. an geliyor cenneti ya at yor an geliyor ademin havva ya olan derin a k n an gelir cennet zlemini ve yeni geldi i tana maya al ma zlemi son derece kaliteli ve ak c bi kitap

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *